Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chức danh chính Giảng viên chính
Thuộc bộ phận Phòng Quản lý Đào tạo
Ngày sinh 14/04/1976           Nơi sinh: Hải Phòng
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60