Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Thông
Chức danh chính Chuyên viên chính
Thuộc bộ phận Phòng Công tác Sinh viên
Ngày sinh 07/12/1970           Nơi sinh: Nghệ An

, . : 60