Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Thu Điệp
Chức danh chính Giám đốc
Chức danh kiêm nhiệm Thư viện viên
Thuộc bộ phận Thư viện
Ngày sinh 05/03/1981
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60