Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Tình
Chức danh chính Trưởng phòng
Chức danh kiêm nhiệm GVC
Thuộc bộ phận Phòng Pháp chế và Thanh tra
Ngày sinh 11/06/1979           Nơi sinh: Thanh Hóa
Trình độ chuyên môn TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60