Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Trung Hải
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Ngày sinh 21/04/1984           Nơi sinh: Hà Nội

, . : 60