Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Văn Hài
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Quản trị cơ sở vật chất
Ngày sinh 17/03/1982
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60