Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Văn Sơn
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Giáo dục thể chất
Ngày sinh 20/05/1990           Nơi sinh: Nam Định
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60