Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Xuân Hưng
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Đối ngoại và Truyền thông
Ngày sinh 29/01/1993
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ

, . : 60