Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Phạm Ngọc Phương
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Công tác Sinh viên
Ngày sinh 18/05/1983           Nơi sinh: Hà Nội

, . : 60