Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Phạm Thanh Phong
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Ngày sinh 17/04/1991           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60