Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Phạm Thị Minh Uyên
Chức danh chính Phó Trưởng bộ môn
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Phương pháp Nghiên cứu khoa học
Ngày sinh 01/07/1984           Nơi sinh: Hải Phòng
Trình độ chuyên môn TS

, . : 60