Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Phạm Thị Nga
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Quản lý Đào tạo
Ngày sinh 10/07/1986           Nơi sinh: Thanh Hóa

, . : 60