Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Phan Thế Công
Chức danh chính Trưởng bộ môn
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên cao cấp
Thuộc bộ phận Bộ môn Kinh tế học
Ngày sinh 03/07/1976           Nơi sinh: Nghệ An
Trình độ chuyên môn PGS.TS

, . : 60