Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Tăng Quang Minh
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Công tác Sinh viên
Ngày sinh 01/03/1991           Nơi sinh: Hà Nội

, . : 60