Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Trần Hữu Việt
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Quản trị cơ sở vật chất
Ngày sinh 19/02/1990
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60