Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Trần Minh Đức
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Hành chính Tổng hợp
Ngày sinh 16/12/1979           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60