Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Trần Thị Thoa
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Công tác Sinh viên
Ngày sinh 04/10/1986           Nơi sinh: Thái Bình

, . : 60