Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Trần Thị Thu Thảo
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Công tác Sinh viên
Ngày sinh 17/09/1979           Nơi sinh: Hà Nội

, . : 60