Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Trương Ngọc Tú
Chức danh chính Nhân viên
Thuộc bộ phận Phòng Quản trị cơ sở vật chất
Ngày sinh 10/11/1988           Nơi sinh: Hà Nội

, . : 60