Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Trương Thị Báu
Chức danh chính Nhân viên
Thuộc bộ phận Khu nội trú sinh viên
Ngày sinh 03/08/1969

, . : 60