Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Trương Văn Đạo
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Quản trị cơ sở vật chất
Ngày sinh 01/10/1980
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60