Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Minh Ngọc
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Trung tâm Công nghệ Thông tin
Ngày sinh 22/10/1984
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60