Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Quang Huy
Chức danh chính Giảng viên chính
Thuộc bộ phận Trung tâm Công nghệ Thông tin
Ngày sinh 27/12/1983
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60