Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Thị Hồng Hạnh
Chức danh chính Phó Trưởng phòng
Chức danh kiêm nhiệm Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Ngày sinh 28/05/1984
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60