Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Thuần
Chức danh chính Trưởng phòng
Chức danh kiêm nhiệm Chuyên viên chính
Thuộc bộ phận Phòng Quản trị cơ sở vật chất
Ngày sinh 29/11/1976
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60