Các Phòng và Đơn vị thuộc Trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Tuấn Hiệp
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp
Ngày sinh 11/04/1980           Nơi sinh: Hà Nội

, . : 60