Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Bùi Đức Dũng
Chức danh chính Phó Trưởng phòng
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên chính
Thuộc bộ phận Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Ngày sinh 04/02/1960           Nơi sinh: Lạng Sơn
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60