Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Bùi Thanh Tùng
Chức danh chính Kế toán viên
Thuộc bộ phận Phòng Kế hoạch Tài chính
Ngày sinh 28/01/1985

, . : 60