Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Đoàn Mạnh Sơn
Chức danh chính Chuyên viên chính
Thuộc bộ phận Phòng Thanh tra
Ngày sinh 25/06/1980           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60