Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Kim Xuân Trường
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Giáo dục thể chất
Ngày sinh 10/10/1977           Nơi sinh: Hà Nam
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60