Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Lê Thị Thanh Hải
Chức danh chính Trưởng phòng
Thuộc bộ phận Phòng Quản lý Đào tạo
Ngày sinh 03/07/1971
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60