Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Lê Thị Thu
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Phương pháp Nghiên cứu khoa học
Ngày sinh 20/05/1986
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60