Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Hoàng Việt
Chức danh chính Trưởng phòng
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên cao cấp
Thuộc bộ phận Phòng Quản lý Khoa học
Ngày sinh 25/04/1980           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60