Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Thanh tra
Ngày sinh 01/09/1992           Nơi sinh: Nghệ An
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60