Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Kinh tế học
Ngày sinh 22/02/1988
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60