Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Thanh Thủy
Chức danh chính Kế toán viên chính
Thuộc bộ phận Phòng Kế hoạch Tài chính
Ngày sinh 28/03/1965

, . : 60