Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Thùy Dung
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Thanh tra
Ngày sinh 10/09/1989           Nơi sinh: Tuyên Quang
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60