Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thu Phương
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Hành chính Tổng hợp
Ngày sinh 30/11/1980

, . : 60