Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Văn Mến
Chức danh chính Trưởng phòng
Thuộc bộ phận Phòng Thanh tra
Ngày sinh 24/04/1960           Nơi sinh: Tuyên Quang
Trình độ chuyên môn ThS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60