Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Việt Dũng
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Công tác Sinh viên
Ngày sinh 23/12/1991           Nơi sinh: Hà Nội

, . : 60