Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Viết Thái
Chức danh chính PGS.TS, Trưởng phòng Đối ngoại và Truyền thông
Thuộc bộ phận Phòng Đối ngoại và Truyền thông
Ngày sinh 18/11/1976

, . : 60