Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Ninh Thị Hoàng Lan
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Kinh tế học
Ngày sinh 23/10/1979
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60