Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Phan Thanh Hòa
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Giáo dục thể chất
Ngày sinh 17/01/1978
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60