Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Phương Thanh Thanh
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Thanh tra
Ngày sinh 11/09/1981           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60