Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Trần Đình Luyện
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Giáo dục thể chất
Ngày sinh 26/05/1985
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60