Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Trần Hữu Việt
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Quản trị
Ngày sinh 19/02/1990
Trình độ chuyên môn ĐH

, . : 60