Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Trần Kim Anh
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Kinh tế học
Ngày sinh 12/01/1989
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60