Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Trần Thanh Diễm
Chức danh chính Chuyên viên
Thuộc bộ phận Phòng Đối ngoại và Truyền thông
Ngày sinh 25/06/1979
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60