Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Trần Việt Thảo
Chức danh chính Phó Trưởng phòng
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên
Thuộc bộ phận Phòng Quản lý Khoa học
Ngày sinh 09/03/1980           Nơi sinh: Phú Thọ
Trình độ chuyên môn TS

, . : 60