Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Trương Ngọc Tú
Chức danh chính Nhân viên
Thuộc bộ phận Phòng Quản trị
Ngày sinh 10/11/1988           Nơi sinh: Hà Nội

, . : 60